فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس

فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : به لطف خداوند متعادل و تلاش مضاعف و پشتیبانی خوب فایل سل سایت پارس هم اکنون به رتبه 1 در فایل سل دست پیدا کرده است توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

گزارش تخصصی چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل نارساخوانی دانش آموز را در پایه سوم ابتدایی کاهش دهیم

گزارش تخصصی چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل نارساخوانی دانش آموز را در پایه سوم ابتدایی کاهش دهیم

فرمت فایل : word  (گزارش تخصصی) تعداد صفحات 32 صفحه

 

 

 

بخشی از متن گزارش :

نتیجه گیری 41

 

منابع 45

 

 

-9 درمان اختلالات دیکته نویسی ،تألیف دکتر مصطفی تبریزی  ، انتشارات

 

 

فرا روان......................................................................................................................... 46

 

 

نمونه هایی از تمرینات:.............................................................................................. 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

پــژوهش حاضــر بــه منظــور حــل مشــکلات ویــژه یــادگیری خوانــدن یکــی از دانــش آمــوزان بــا هوشبهر طبیعی و آموزش نامناسب در پایه سوم دبستان .. انجام گرفت.

 

البته دانش آموزان زیـادی هسـتند کـه در خوانـدن دچـار مشـکل هسـتند امـا در ایـن امـر واقعیـت این است انواع مشکلاتی که دانـش آمـوزان دارنـد از یـک نـوع نیسـتند تـا بتـوان بـا یـک روش همـه آنها را از بین بـرد. بلکـه بـا توجـه بـه تفاوتهـای فـردی و علتهـای متفـاوت مشـکل آفـرین بـرای هـر دانش آمـوز بایـد علـت یـا علـل را الویـت بنـدی کـرده و براسـاس آن برنامـه هـای ترمیمـی در نظـر گرفت تا از اتلاف وقت و صرف انرژی بیهوده جلوگیری شود.

 

در این پژوهش بـا توجـه بـه مشـکلات ویـژه دانـش آمـوز فـوق برنامـه هـای زیـر اجـرا شـده کـه بـه ترتیب اهمیت بوده

 

 

1

- ارجاع

به پزشک متخصص  جهت درمان جسمی- عصبی

 

 

 

- ارجاع

به گفتار درمان

جهت رفع مشکلات  گفتاری

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

- اســتفاده از روش هــای

مختلــف چندحســی فرنالــد و گیلینگهــام ضــمن طبقــه بنــدی و تجزیــه و

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

تحلیـل کـردن غلــط هـای خوانــدنی وی، اسـتفاده از تمرینــات دقـت و حافظــه دیـداری، آگــاهی واج شناختی با شـیوه هـای ابتکـاری ویـژه و بـا اسـتفاده از وسـایل متنـوع کمـک آموزشـی معلـم سـاخته و ایجـاد محیطـی شـاد و ملمـوس کـردن مراحـل آمـوزش تقویـت عـزت نفـس و ایجـاد انگیـزه بـرای

 

آموزش دانش آموز شد.

 

و ارائه تمرینـات و راهبردهـای خـودنظم دهـی و رفتـاری مناسـب و مشـاوره بـه والـدین بـرای منـزل توانســتیم تــأثیر خــوبی بــر خوانــدن و نوشــتن وی داشــته باشــیم و او توانســته بــا علاقــه و بــدون اظطراب صحیح و روان از روی یک متن فارسی با اعتماد به نفس بخواند.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این امر باعث دلگرمی  و رضایت خاطر من و گروه

کاری شده

است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امید است در آینده شاهد پیشرفت های

بیشتری

در اینگونه

دانش

آموزان باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

مشخصـه اخــتلالات یــادگیری در کـودک یــا نوجــوان عــدم پیشـرفت تحصــیلی در زمینــه خوانــدن، بیـان نوشـتاری یـا ریاضـیات در مقایسـه بـا توانـایی هـوش کلـی کـودک اسـت. مـتن بـازنگری شــده

 

(DSM-IV-TR)DSM-IV، اخــتلالات یــادگیری را در 4 طبقــه تشخیصــی گنجانــده اســت.

 

اخــتلال خوانــدن، اخــتلالات ریاضــیات، اخــتلال بیــان نوشــتاری و اخــتلال یــادگیری نامشــخص

 

.(NOS) براســـاس ملاکهـــای DSM-IV-TR بـــرای نارســـاخوانی بـــین میـــزان پیشـــرفت و

 

IQافـراد مبـتلا بـه نارسـاخوانی تفـاوت چشـمگیری وجـود دارد و پیشـرفت فـرد در زمینـه خوانــدن در مقایسـه بــا اکثــر کودکــان هــم ســن وی بــه میــزان چشــمگیری ضــعیف مــی باشــد (ســادوک1 و

 

سادوک،  .(2007

 

ایـن اخـتلالات احتمـالا منشـاء عصـب شــناختی و رونـدی تحـولی دارد کـه پـیش از دبسـتان شــروع

 

تــا بزرگســالی ادامــه پیــدا مــی کنــد (کمیتــه مشــترک ملــی ناتوانیهــای یــادگیری2، 2005 و .(2007 کمیتـه مشــترک ملـی ناتوانیهــای یـادگیری براســاس مطالعـات و تحقیقــات از زمـان انتشــار اولــین مقالــه (در ســال (1985 تحــت عنــوان »ناتوانیهــای یــادگیری عصــب روان شــناختی- تحــولی

کـودک پـیش دبسـتانی« ســرانجام بـرای ایـن اخـتلالات اصــطلاح »نـاتوانی هـای یـادگیری عصــب روان شــناختی- تحــولی3 « را انتخــاب کــرد، و بــرای تشــخیص و مداخلــه زود هنگــام بــرای ایــن کودکــان قــوانینی تصــویب و شــاخص هــایی تعیــین کــرد (ســادوک و ســادوک، .(2007 از جملــه مشــکلات کودکــان مبــتلا بــه نــاتوانی هــای یــادگیری عصــب روان شــناختی- تحــولی شــامل اخــتلالات زیســت شــناختی/ ژنتیکــی، ادراکــی- حرکتــی، اخــتلال در پــردازش بینــایی و شــنوایی، اختلال حافظه و توجه می باشد.

 

مشـکل خوانــدن یکــی از شــایع تـرین مشــکلات دانــش آمــوزان اسـت و نارســاخوانی مهــم تــرین آن بــه شــمار مــی رود. بطوریکــه در 75 درصــد کودکــان و نوجوانــان دچــار اخــتلالات یــادگیری دیــده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 


 

مـــی شـــود DSM-IV-TR)، 2000، مییـــز و کلهـــون،.(20061 مشخصـــه اخـــتلال خوانـــدن، نـاتوانی بـرای بازشناسـی واژه هـا، خوانـدن کنــد و نادرسـت و فهـم ضـعیف اسـت (2000, DSM-.IV-TR) حــدود 4 درصــد از کودکــان ســنین مدرســه در ایــالات متحــده دچــار اخــتلال خوانــدن هستند. مطالعات نشان مـی دهـد کـه میـزان شـیوع آن بـین 2 تـا 8 درصـد اسـت و تعـداد پسـرهای مبتلا بـه نـاتوانی خوانـدن در ارجـاع هـای بـالینی 3 یـا 4 برابـر دخترهـا گـزارش شـده اسـت. البتـه مطالعـات همـه گیرشـناختی دقیـق نشـان داده اســت کـه میـزان اخـتلال خوانـدن در بـین پســرها و

 

دخترهــا مشــابه اســت .(2000,  DSM-IV-TR) میــزان شــیوع اخــتلال خوانــدن در جمعیــت

 

دانـش آمــوزی ایـران در فراتحلیــل بهــراد (1384)، 4/58 درصـد گــزارش شـده اســت. همچنــین در اســتان اردبیــل میــزان شــیوع اخــتلالات یــادگیری 13 درصــد گــزارش شــده اســت (نریمــانی و رجبی، .(1384

 

افــراد نارســاخوان بــه دلیــل اخــتلال خوانــدن در اغلــب دروس خــود بــا مشــکل مواجــه مــی شــوند (آناســتازیا و اوربینــا2، .(2009 ایــن گــروه بــا وجــود آنکــه در اکثــر مواقــع از هــوش طبیعــی برخوردارنــد، پیشــرفت تحصــیلی مطلــوبی ندارنــد و بــا ســختی بــه تحصــیل ادامــه داده و یــا تــرک تحصــیل مــی نماینــد کــه ایــن بــه نوبــه خــود صــدمات اجتمــاعی، اقتصــادی، فرهنگــی و عــاطفی-روانی بسیار برای ایشان و جامعه به دنبال دارد (انجمن روانپزشکی امریکا3، .(2000

 

اخــتلال در خوانــدن از نظــر اســترانگ4 مهمتــرین عامــل عــدم موفقیــت در مدرســه شــناخته شــده اســت. بطوریکــه بــیش از 25 درصــد ناکــامی هــای کودکــان در مــدارس ابتــدایی از اخــتلالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 


 

نتیجه گیری 41

 

و من ا... التوفی ق42

منابع 45

 

-9 درمان اختلالات دیکته نویسی ،تألیف دکتر مصطفی تبریزی  ، انتشارات

فرا روان 46

نمونه هایی از تمرینات46

 

 چکیده:

پــژوهش حاضــر بــه منظــور حــل مشــکلات ویــژه یــادگیری خوانــدن یکــی از دانــش آمــوزان بــا هوشبهر طبیعی و آموزش نامناسب در پایه سوم دبستان .. انجام گرفت.

 

البته دانش آموزان زیـادی هسـتند کـه در خوانـدن دچـار مشـکل هسـتند امـا در ایـن امـر واقعیـت این است انواع مشکلاتی که دانـش آمـوزان دارنـد از یـک نـوع نیسـتند تـا بتـوان بـا یـک روش همـه آنها را از بین بـرد. بلکـه بـا توجـه بـه تفاوتهـای فـردی و علتهـای متفـاوت مشـکل آفـرین بـرای هـر دانش آمـوز بایـد علـت یـا علـل را الویـت بنـدی کـرده و براسـاس آن برنامـه هـای ترمیمـی در نظـر گرفت تا از اتلاف وقت و صرف انرژی بیهوده جلوگیری شود.

 

 در این پژوهش بـا توجـه بـه مشـکلات ویـژه دانـش آمـوز فـوق برنامـه هـای زیـر اجـرا شـده کـه بـه ترتیب اهمیت بوده

 

 

1

- ارجاع

به پزشک متخصص  جهت درمان جسمی- عصبی

 

 

 

- ارجاع

به گفتار درمان

جهت رفع مشکلات  گفتاری

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

- اســتفاده از روش هــای

مختلــف چندحســی فرنالــد و گیلینگهــام ضــمن طبقــه بنــدی و تجزیــه و

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

تحلیـل کـردن غلــط هـای خوانــدنی وی، اسـتفاده از تمرینــات دقـت و حافظــه دیـداری، آگــاهی واج شناختی با شـیوه هـای ابتکـاری ویـژه و بـا اسـتفاده از وسـایل متنـوع کمـک آموزشـی معلـم سـاخته و ایجـاد محیطـی شـاد و ملمـوس کـردن مراحـل آمـوزش تقویـت عـزت نفـس و ایجـاد انگیـزه بـرای

 

آموزش دانش آموز شد.

 

و ارائه تمرینـات و راهبردهـای خـودنظم دهـی و رفتـاری مناسـب و مشـاوره بـه والـدین بـرای منـزل توانســتیم تــأثیر خــوبی بــر خوانــدن و نوشــتن وی داشــته باشــیم و او توانســته بــا علاقــه و بــدون اظطراب صحیح و روان از روی یک متن فارسی با اعتماد به نفس بخواند.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این امر باعث دلگرمی  و رضایت خاطر من و گروه

کاری شده

است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امید است در آینده شاهد پیشرفت های

بیشتری

در اینگونه

دانش

آموزان باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

مشخصـه اخــتلالات یــادگیری در کـودک یــا نوجــوان عــدم پیشـرفت تحصــیلی در زمینــه خوانــدن، بیـان نوشـتاری یـا ریاضـیات در مقایسـه بـا توانـایی هـوش کلـی کـودک اسـت. مـتن بـازنگری شــده

 

(DSM-IV-TR)DSM-IV، اخــتلالات یــادگیری را در 4 طبقــه تشخیصــی گنجانــده اســت.

 

اخــتلال خوانــدن، اخــتلالات ریاضــیات، اخــتلال بیــان نوشــتاری و اخــتلال یــادگیری نامشــخص

 

.(NOS) براســـاس ملاکهـــای DSM-IV-TR بـــرای نارســـاخوانی بـــین میـــزان پیشـــرفت و

 

IQافـراد مبـتلا بـه نارسـاخوانی تفـاوت چشـمگیری وجـود دارد و پیشـرفت فـرد در زمینـه خوانــدن در مقایسـه بــا اکثــر کودکــان هــم ســن وی بــه میــزان چشــمگیری ضــعیف مــی باشــد (ســادوک1 و

 

سادوک،  .(2007

 

ایـن اخـتلالات احتمـالا منشـاء عصـب شــناختی و رونـدی تحـولی دارد کـه پـیش از دبسـتان شــروع تــا بزرگســالی ادامــه پیــدا مــی کنــد (کمیتــه مشــترک ملــی ناتوانیهــای یــادگیری2، 2005 و .(2007 کمیتـه مشــترک ملـی ناتوانیهــای یـادگیری براســاس مطالعـات و تحقیقــات از زمـان انتشــار اولــین مقالــه (در ســال (1985 تحــت عنــوان »ناتوانیهــای یــادگیری عصــب روان شــناختی- تحــولی

کـودک پـیش دبسـتانی« ســرانجام بـرای ایـن اخـتلالات اصــطلاح »نـاتوانی هـای یـادگیری عصــب روان شــناختی- تحــولی3 « را انتخــاب کــرد، و بــرای تشــخیص و مداخلــه زود هنگــام بــرای ایــن کودکــان قــوانینی تصــویب و شــاخص هــایی تعیــین کــرد (ســادوک و ســادوک، .(2007 از جملــه مشــکلات کودکــان مبــتلا بــه نــاتوانی هــای یــادگیری عصــب روان شــناختی- تحــولی شــامل اخــتلالات زیســت شــناختی/ ژنتیکــی، ادراکــی- حرکتــی، اخــتلال در پــردازش بینــایی و شــنوایی، اختلال حافظه و توجه می باشد.

 

مشـکل خوانــدن یکــی از شــایع تـرین مشــکلات دانــش آمــوزان اسـت و نارســاخوانی مهــم تــرین آن بــه شــمار مــی رود. بطوریکــه در 75 درصــد کودکــان و نوجوانــان دچــار اخــتلالات یــادگیری دیــده مـــی شـــود DSM-IV-TR)، 2000، مییـــز و کلهـــون،.(20061 مشخصـــه اخـــتلال خوانـــدن، نـاتوانی بـرای بازشناسـی واژه هـا، خوانـدن کنــد و نادرسـت و فهـم ضـعیف اسـت (2000, DSM-.IV-TR) حــدود 4 درصــد از کودکــان ســنین مدرســه در ایــالات متحــده دچــار اخــتلال خوانــدن هستند. مطالعات نشان مـی دهـد کـه میـزان شـیوع آن بـین 2 تـا 8 درصـد اسـت و تعـداد پسـرهای مبتلا بـه نـاتوانی خوانـدن در ارجـاع هـای بـالینی 3 یـا 4 برابـر دخترهـا گـزارش شـده اسـت. البتـه مطالعـات همـه گیرشـناختی دقیـق نشـان داده اســت کـه میـزان اخـتلال خوانـدن در بـین پســرها و

 

دخترهــا مشــابه اســت .(2000,  DSM-IV-TR) میــزان شــیوع اخــتلال خوانــدن در جمعیــت

 

دانـش آمــوزی ایـران در فراتحلیــل بهــراد (1384)، 4/58 درصـد گــزارش شـده اســت. همچنــین در اســتان اردبیــل میــزان شــیوع اخــتلالات یــادگیری 13 درصــد گــزارش شــده اســت (نریمــانی و رجبی، .(1384

 

افــراد نارســاخوان بــه دلیــل اخــتلال خوانــدن در اغلــب دروس خــود بــا مشــکل مواجــه مــی شــوند (آناســتازیا و اوربینــا2، .(2009 ایــن گــروه بــا وجــود آنکــه در اکثــر مواقــع از هــوش طبیعــی برخوردارنــد، پیشــرفت تحصــیلی مطلــوبی ندارنــد و بــا ســختی بــه تحصــیل ادامــه داده و یــا تــرک تحصــیل مــی نماینــد کــه ایــن بــه نوبــه خــود صــدمات اجتمــاعی، اقتصــادی، فرهنگــی و عــاطفی-روانی بسیار برای ایشان و جامعه به دنبال دارد (انجمن روانپزشکی امریکا3، .(2000

 

اخــتلال در خوانــدن از نظــر اســترانگ4 مهمتــرین عامــل عــدم موفقیــت در مدرســه شــناخته شــده اســت. بطوریکــه بــیش از 25 درصــد ناکــامی هــای کودکــان در مــدارس ابتــدایی از اخــتلالات

 

 

خوانـدن سرچشـمه مــی گیـرد هالاهـان و کــافمن، .(1995 لـذا ایـن اخــتلال نیازمنـد توجـه ویــژه و آموزشهای جدید و اثربخش است.

 

 

خوانـدن سرچشـمه مــی گیـرد هالاهـان و کــافمن، .(1995 لـذا ایـن اخــتلال نیازمنـد توجـه ویــژه و آموزشهای جدید و اثربخش است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file1_1776061_1868.zip3.2 MB