فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

کسب و کار 10 میلیونی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : دانشجویان و افرادی که قصد خرید دارند و ایمیل ندارند برای خرید میتوانند ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس moradi.infomail@gmail.com وارد کنند و با این ایمیل و شماره تلفن خودتون اقدام به خرید کنید و در صورت مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه در تلگرام با شماره 09398634021 ارتباط برقرار کنید

تحقیق علمی درباره ارزیابی شاخص‌های کالبدی مسکن شهری با رویکرد توسعه پایدار

تحقیق علمی درباره ارزیابی شاخص‌های کالبدی مسکن شهری با رویکرد توسعه پایدار

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 51 صفحه

 

 

 

 

 

چکیده

امروزه با توجه به رشد سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، مفهوم توسعه پایدار شهری به عنوان مؤلفه اساسی تأثیرگذار بر چشم انداز بلندمدت جوامع انسانی مطرح شده است. در عین حال با توجه به اثرات گسترده مسکن بر محيط هاي شهري و بر حیات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر و شهروندان، نقش تاثیرگذار آن بر تحقق اهداف توسعه پايدار شهري نیز بسيار مهم می باشد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی شاخص‌های کالبدی مسکن شهری با رویکرد توسعه پایدار می‌باشد، روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جهت وزن دهی به شاخص‌ها از مدل سلسله مراتبی AHP و برای ارزیابی و رتبه‌بندی پایداری هریک از نواحی شهری، از تکنیک تصمیم­گیری تاپسیس و ویکور استفاده شده است. در این پژوهش پنج شاخص کالبدی شامل؛ مصالح یا اسکلت ساختمانی، کیفیت مساکن، قدمت ابنیه، نمای مساکن و تعداد طبقات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل یافته­های پژوهش گویای آن است که به لحاظ کالبدی شهر سامان در وضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار دارد. چنانکه در شاخص­ مصالح، در تمام نواحی چهارگانه این شهر، وضعیت پایین تر از متوسط مطلوبیت بوده، در شاخص کیفیت مسکن، ناحیه سه، مطلوب‌ترین و ناحیه چهار نامطلوب‌ترین، در شاخص قدمت ابنیه هم مطلوب‌ترین ناحیه سه و نامطلوب‌ترین ناحیه دو، در شاخص نما، مطلوب‌ترین ناحیه یک و نامطلوب‌ترین آن‌ها ناحیه سه، بالاخره از نظر­شاخص­تعداد طبقات، ناحیه­دو مطلوب‌ترین­وناحیه­سه نامطلوب‌ترین می­باشد. با این وجود درشاخص­نهایی­کالبدی مسکن، ناحیه سه این شهر مطلوب‌ترین و ناحیه دو نامطلوب‌ترین ناحیه در شاخص کالبدی مسکن شهر سامان می‌باشد.

 

1- مقدمه

1-1-اصولاً يكي از پیامدهای انقلاب صنعتی رشد فزاینده شهرنشینی می‌باشد (عابدین درکوش،14:1381)، بنابراین چنین رشد شتاب‌زده‌ای باعث پیدایش مسائل و مشکلات فراوانی در شهرها گردیده است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها مربوط به مسأله مسکن است (short& et al,2008)، مسکن محیطی اساسی برای زندگی خانوادگی، مکان استراحت از جریان کار، مدرسه و فضایی خصوصی است، همچنین مملو از ارزش‌های سمبلیک به‌عنوان نشانه منزلت و ترجمان زندگی (schwartez,2006) و عنصر اصلی جامعه‌پذیری افراد نسبت به جهان و مکان اصلی اهداف ایدئولوژیکی می‌باشد. در اﻳــــﻦ ﻣﻴــــﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﻣﺴـﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﻫﻤـﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎي ﺷــﻬﺮي مخصوصاً اﻗﺸــﺎر آسیب‌پذیر از مهم‌ترین چالش‌های ﻛﺸــﻮرﻫﺎي ﻛﻤﺘــﺮ توسعه‌یافته اﺳــﺖ. ﮔــﺰارش ﻧﻬــﺎﻳﻲ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮن ﺑﺮاﻧــﺖ، آﺷــﻜﺎرا ﻣﺴــﻜﻦ را به‌عنوان ﻳﻜـﻲ از ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻛﻠﻴـﺪي ﺟﻨـﻮب ﻳـﺎ ﺟﻬـﺎن درحال‌توسعه ﺷـــﻨﺎﺧﺖه (Hewitt,1998:413) و ﺑــﺮآورد می‌شود ﻛــﻪ ﺣــﺪود 20 درﺻــﺪ از ﻛــﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬـﺎن ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﺴـﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﺑﺮآوردﻫــﺎ ﺑــﻴﺶ از ﻧﻴﻤــﻲ از ﺟﻤﻌﻴــﺖ آن در مسکن‌های زﻳــﺮ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد زﻧــﺪﮔﻲ ﻛﻨــنﺪ؛ درحالی‌که دولت‌های اﻳــﻦ ﻛﺸــﻮرﻫﺎ ﺗﻤــﺎﻳﻠﻲ ﺑــﻪ تأمین ﻣﺴﻜﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎﻻ ﻧـﺪارد و ﻳـﺎ از ﻋﻬـﺪه آن بر‌نمی‌آیند (ایونزا، 211:1384).

ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ را می‌توان ﻳﻜﻲ از مهم‌ترین بخش‌های ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ، اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻊ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، زیست‌محیطی و ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺧﻮد اﺛﺮات گسترده‌ای را در اراﺋﻪ ویژگی‌ها و ﺳﻴﻤﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم دارد و اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اشتغال‌زایی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از بخش‌های دﻳﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، به‌عنوان اﺑﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ سیاست‌های اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻠﻘﻲ می‌شود (عزیزی،1385: 35). اﻣﺮوزه مسکن ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎد کشورهای درحال‌توسعه اﺳﺖ، بطوریکه مهاجرت‌های داﺧﻠﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ زﻣﻴﻦ، ﻓﻘﺪان منابع کافی، ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﺪاﺷﺘﻦ برنامه‌ریزی ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﻳﺮ نارسایی‌هایی ﻛﻪ در زیرساخت‌های اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﻛﺸﻮرها وﺟﻮد دارد از ﻳﻜﺴﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ تأمین ﺳﺮﭘﻨﺎه در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻏﺎﻣﺾ و چندبعدی درآورده اﺳﺖ (ﭘﻮرمحمدی، 1:1385)؛ بنابراین با تداوم توسعه شهرها در آینده پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش هرچه بیشتر تخریب‌ها و آلودگی‌های زیست‌محیطی در مناطق شهری است. به دنبال این تحولات و نگرانی‌ها امروزه نظریه توسعه پایدار که پیدایش آن به دهه‌های آخر قرن بیستم بازمی‌گردد؛ بیش‌ازپیش قوت گرفته است. در این میان با توجه به نقش پررنگ شهرها در پیدایش ناپایداری کنونی، نظریه توسعه پایدار شهری از اهمیت فراوانی برخوردار گردیده و با توجه به اثرات گسترده مسکن بر محیط‌های شهری در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری، بخش مسکن نقش بسیار مهمی را در این میان بر عهده دارد (بزی و همکاران،25:1389). بطوریکه در حال حاضر ﻛﻤﺘﺮ جامعه‌ای، ﭼﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و یا درحال‌توسعه ﭘﻴﺪا می‌شود ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﻲ ﺣﻞ ریشه‌ای ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺴﻜﻦ در اﺑﻌﺎد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ آن ﺷﻮد (ﺷﻔﻘﻲ و ﺧﻮب آﻳﻨد،1380: 63)، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درحال‌توسعه ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ذﻛﺮ نمودیم، به‌صورت ﺣﺎد و ﺑﺤﺮاﻧﻲ درآﻣﺪه اﺳﺖ. از این رو امروزه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﮑﻦ در آﻏﺎز ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ قرارگرفته اﺳﺖ؛ چنانکه ﺑﺤﺮان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﻤﯿﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن را ﺑﺎﯾﺪ در اﺗﺨﺎذ سیاست‌هایی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ کشورهای در حال توسعه ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺴﮑﻦ، "ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ تر ساختن"، " ﮐﻮﭼﮏ، ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ" و "ﻫﺮﭼﻪ ارزان‌تر ﺳﺎﺧﺘﻦ" را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر خود دارند. اینک از پیامدهای این روند آن است که ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ و محله‌های ﺑﺮﭘﺎﺷﺪه ﺑﻪ روش انبوه‌سازی، از ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺴﯿﺎري رﻧﺞ می‌برند و در ﺣﻘﯿﻘﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﯾﮏ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﯾﺴﺖ محروم‌اند و لذا ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎزل اﯾﻦ خانه‌ها ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي واﻗﻌﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. زﯾﺮا ﺳﺎﮐﻨﺎن آن‌ها ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ازنظر ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ خانه‌ها را ﺑﺎ خانه‌های مناسب‌تر ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺤﻼت بی‌کیفیت و ﺑﻌﻀﺎً جرم ﺧﯿﺰ و ﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ هنجارهای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ خانه‌های انبوه‌سازی ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ زاغه‌های ﻧﻮﺳﺎز شده‌اند. با توجه به رشد فزآینده جمعیت در شهرها طی  دهه های اخیر و تبدیل روستاها به شهر همچنین روی آوردن جمعیت جوان  از روستاها  به شهرها  و عدم کفایت بودن مسکن   هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی مشکلات فروانی را باعث گردیده است. بنابراین شهر سامان   نیز به عنوان یکی از شهرهای استان چهارمحال بختیاری به دلیل قرارگیری در حاشیه رودخانه زاینده‌رود و همچنین با داشتن نقش کشاورزی-گردشگری، در سال‌های اخیر شاهد رشد جمعیتی نسبتاً بالایی که  ناشی از مهاجرت روستاهای همجوار به  این شهر   و همچنین افزایش طبیعی جمعیت   بوده است، که این افزایش جمعیت و بعضاً جوانی جمعیت لزوم بازنگری  در وضعیت مسکن در شهر مذکور  و تهیه مسکن مناسب با توجه به توسعه پایدار برای احاد  اقشار جامعه مهم می‌باشد و ضروری می باشد؛ لذا در این پژوهش به بررسی  چند شاخص مهم از شاخص های کالبدی مسکن در نواحی چهارگانه  شهر سامان پرداخته می شود  تا ضمن رتبه بندی نواحی از نظر این شاخص، به تبیین  مشکلات مسکن در این شهر و ارائه  پیشنهاداتی برای مطلوبیت مسکن در نواحی چهارگانه شهر سامان پرداخته شود


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
shakhes-maskan_498533_3379.zip460.9k

تحقیق جامع درباره بررسی و ارزیابی وضعیت معماری در دوره ساسانیان

تحقیق جامع درباره بررسی و ارزیابی وضعیت معماری در دوره ساسانیان فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 43 صفحه       خلاصه : شرحي بر معماري دورة اسلامي و تاثيرآن برهنر "روم غربي" و هنر اسلامي، ويژگي‌هاي معماري اين دوران، طاق، قوس، گنبد، شرحي بر شهر مدائن پايتخت ايران ساساني و شهر سلوكيه،‌شهرصد دروازه،‌طاق كسري و و ويژگي‌هاي معماري آن، مراسمي كه دراين بنا انجام مي‌شده، كاخ سفيد بناي ديگر ساساني در نزديكي شهر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت درس عناصر و جزئيات ساختماني يك در معماری

پاورپوینت درس عناصر و جزئيات ساختماني يك در معماری فرمت فایل : power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 98 اسلاید                   سرفصل هاي تدريس : - مبحث خاك و خاكبرداري - مبحث پي و پي سازي - مبحث عناصر باربر عمودي - مبحث سقف - مبحث پله و رامپ - مبحث عناصر داخلي ساختمان مانند در، پنجره، سقف كاذب، كف سازي و نازك كاري   پروژه‌ نهايي و تمرين هاي كلاسي : - طراحي يك كلينيك درم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت جامع درس هندسه کاربردی در مهندسی معماری

پاورپوینت جامع درس هندسه کاربردی در مهندسی معماری فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 326 صفحه                   مقدمه: آثار معماری گذشته به ويژه آنهايي که بيانگر تمدنهای عظيم بشری هستند نشان دهندة بکارگيری عمق وسيع هندسه در طراحی بنا بوده اند بصورتيکه بناهای عظيم و مانـدگـار دوران گذشتـه، خود را مقيـد به هنـدسه مطلـق نمـوده و به خاطـر رعايـت جنبـه هـای نظـم (بـه ويـژه تقـارن) بـسيـاری ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت بررسی و ارزیابی معماری مدرن متاخر

پاورپوینت بررسی و ارزیابی معماری مدرن متاخر فرمت فایل : power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 53 اسلاید                   مقدمه : دوره معماری مدرن متاخر را می توان از بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه هفتاد محسوب کرد . دراین زمان بسیاری از معماران بزرگ دوران معماری اولیه ومتعالی همچون رایت ، لوکوربوزیه، گروپیوس ومیس وندروهه بودند آنها کماکان فعال بوده ونقش بسزایی درشکل گیری معماری آوانگارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت بررسی و ارزیابی انواع آبنما درمعماری

پاورپوینت بررسی و ارزیابی انواع آبنما درمعماری فرمت فایل : power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 25 اسلاید                       طراحي آب در سبك‌هاي مختلف: •جذابيت آب از ديگر عناصر موجود در پارك بيشتر است. آب‌نما عنصري است كه اگر در پارك‌ها خوب و كامل طراحي شود. تركيب مناسبي ايجاد مي‌نمايد و اگر به طور صحيح مورد استفاده قرار نگيرد. باعث ضايع شدن شيوه طراحي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

تحقیق درباره بررسی نقش و کاربرد رنگها در معماری

تحقیق درباره بررسی نقش و کاربرد رنگها در معماری فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 49 صفحه                 فهرست مطالب : مقدمه : 1 جستار ی بر نقش رنگ در معمار ی .. 2 با رنگ هاي زنده بيشتر آشنا شويم . 6 رنگ در دکوراس ی ون داخل ی .. 7 سف ی د رو ی سف ی د . 7 رنگ سف ی د . 10 رنگ ها ی خنث ی .. 11 نقش رنگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

تحقیق درباره ارزیابی معماري ايران در دوره قبل از اسلام

تحقیق درباره ارزیابی معماري ايران در دوره قبل از اسلام فرمت فایل : word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات : 31 صفحه       فهرست مطالب : اصول معماري ايراني.. 1 شيوه هاي معماري ايراني.. 2 معماري در دوره ي مادها 3 معماري در دوره هخامنشي.. 5 معماري در دوره ي سلوكيان. 6 معماري در دوره ي اشكانيان. 7 معماري در دوره ي ساسانيان. 9 آتشكده ها 10 كاخ ها 10 معماري ايران بعد از اسلام. 11 شيوه هاي معماري ايران در دوره هاي بعد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

تحقیق درباره بررسی تجلي نمادين آيين هاي مهر و بودا در آثار هنري و معماري

تحقیق درباره بررسی تجلي نمادين آيين هاي مهر و بودا در آثار هنري و معماري فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 58 صفحه         چكيده در جهان باستان، اعتقادات ديني و اسطورهاي سرمنشأ بسياري از حركتهاي انساني بود. درون و ذات هر پديدهاي كه رخ ميداد، به نوعي به اسطوره و دين پيوند مي خورد و هنر بهترين وسيله براي نمـايش ايـن تفكر ديني و اسطورهاي بود. در هنر باستاني، برخي نقش ها و نمادها صرفاً تصوير نبودند بلكـه نمـاد يـك عقيده و نمادي ديني بودند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت بررسی انواع نمای ساختمان و بناها و نحوه اجرای آن

پاورپوینت بررسی انواع نمای ساختمان و بناها و نحوه اجرای آن فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 53 صفحه                 فلسفه نما : از جمله کارهای نهایی وتکمیلی در ساختمان به منظور به تصویر کشیدن چهری واقعی و زیبای آن نماسازی است نما سازی مبین شخصیت ساختمان و زیبایی محیط مورد توجه است.  در کنار هم قرار گرفتن ساختمان ها و چسپيدن آنها به يکديگر باعث شده ساختمانهاي ما کمتر داراي چهار وجه مشخص بوده و آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست