فروشگاه تخصصی فروش فایل ها و تحقیقات دانشجویی و قطعه کدهای برنامه نویسی و ویدیو های آموزشی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

کسب و کار 10 میلیونی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : برای دانلود رایگان ویدئوها و مطالب حوزه کسب و کار اینترنتی و جهت اطلاع از درآمدها و خلاصه وضعیت فروشگاه ما به کانال تلگرام فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس بپیوندید لینک عضویت در کانال تلگرام فروشگاه https://t.me/ksbonline

پروپوزال کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید کاشی

پروپوزال کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید کاشی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 25 صفحه

 

 

 

 

 

 

این پروپوزال فصل اول پایان نامه همراه با فهرست خود پایان نامه میباشد و یک پروپوزال جامع و تصویب شده میباشد و در قالب فصل اول پایان نامه در این فایل قرار داده شده است و در رشته مدیریت مالی و بازرگانی کاربرد دارد

 

نکته :

این فایل فقط شامل فصل اول پایان نامه میباشد که همان پروپوزال میباشد و در این فایل فقط فهرست پایان نامه و جداول آن برای آشنایی بیشتر با پایان نامه نویسی و روش تدوین آن آورده شده است

 

چکیده :

درادبیات نوین مدیریت هر یک از وظایف مدیران مانند برنامه ریزی ،سازماندهی ،کنترل و... جلوه ای از نوعی تصمیم گیری هستند. در این میان تصمیم گیری راجع به انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی (محصول ،قیمت ،توزیع ، ترفیع ) و تعیین اولویت نسبی هر کدام که در واقع شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می دهداز اهمیت ویژه ای برخوردار است .

چرا که علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف باید با اهداف سازمانی  و بازاریابی موسسه نیز منطبق باشد. این پروژه به شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید کاشی از دید فروشندگان  ومقایسه و بررسی سه برند خزر،تبریز وسامان با توجه به این عناصر  می پردازد. با توجه به ساختار مساله از روش فرایند سلسله مراتبی[1] استفاده شده است . پس از شناسایی معیارهای موثر بر انتخاب و خرید  کاشی به کمک پرسشنامه ،با استفاده از مقایسه های زوجی و تحلیل آن به کمک نرم افزار (انتخاب خبره)[2] وزن نهایی هر یک از اجزای عناصر آمیخته بازاریابی   مشخص گردید وبه این ترتیب این عوامل با توجه به وزن نهایی به دست آمده رتبه بندی شدند در نهایت سه برند خزر،تبریزو سامان با توجه به معیارهاوزیر معیارهای  موثر شناسایی شده در خرید با هم مقایسه شدند.

نتایج حاصل از این تحقیق محصول رتبه اول، قیمت رتبه دوم، ترفیع رتبه سوم و توزیع رتبه چهارم می باشد.

 

 فهرست مطالب

  1. _ فصل اول:کلیات تحقیق_ 1

1-1.      مقدمه  2

1-2.__ تعریف وبیان مساله  2

1-3.      موضوع تحقیق   3

1-4.      هدف تحقیق   4

1-5.__ اهمیت موضوع تحقیق   4

1-6.      نوع تحقیق   5

1-6-1.    بر اساس هدف_ 5

1-6-2.    بر اساس روش_ 6

1-6-3.    بر اساس مکان_ 6

1-7.__ قلمرو زمانی تحقیق   6

1-8.__ روش گرد آوری داده ها 6

1-9.__ ابزار های گرد آوری داده 7

1-10._ روش تجزیه و تحلیل داده ها 7

1-11.    جامعه آماری   7

1-12.    مبانی تدوین فرضیه  8

1-13.    فرضیه های تحقیق   8

1-15__ تعریف واژه ها و متغیرهای تحقیق   8

  1. _ فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق_ 13

2-1.      مقدمه  14

2-2.      مبانی نظری   16

2-2-1.    آشنایی با صنعت کاشی_ 16

2-2-1-1.                وضعیت جهانی صنعت کاشی و سرامیک_ 16

2-2-1-2.                وضعیت بازار کاشی و سرامیک در آسیا 21

2-2-1-3.                تاریخچه کاشی در ایران_ 23

2-2-1-4.                فراز و نشیب های صنعت کاشی در ایران_ 25

2-2-1-5.                وضعیت کنونی صنعت کاشی و سرامیک_ 27

2-2-1-6.                وضعیت ایران در تولید کاشی وسرامیک_ 28

2-2-1-7.                وضعیت رقابت در بازار کاشی و سرامیک_ 29

2-2-1-8.                وضعیت صادرات کاشی و سرامیک_ 30

2-2-1-9.                نقاط قوت صنعت کاشی و سرامیک_ 33

2-2-1-10.              نقاط ضعف صنعت کاشی وسرامیک_ 34

2-2-2.    آشنایی با مفاهیم بازاریابی_ 39

2-2-2-1.                بازاریابی در کشور ایران_ 40

2-2-2-2.                مفهوم بازاریابی_ 41

2-2-2-2-1. نیاز 42

2-2-2-2-2. خواسته 42

2-2-2-2-3. تقاضا 42

2-2-2-2-4. کالا_ 42

2-2-2-2-5. مبادله 43

2-2-2-2-6. معامله 43

2-2-2-2-7. بازار 43

2-2-2-3.                بازاریابی کالا و بازاریابی خدمات_ 44

2-2-2-4.                رسالت بازاریابی_ 44

2-2-2-5.                مراحل اصلی تحول بازاریابی_ 45

2-2-2-6.                محیط بازاریابی_ 45

2-2-2-7.                وظایف مدیر بازاریابی_ 47

2-2-2-8.                فرآیند مدیریت بازاریابی_ 48

2-2-2-9.                سیستم بازاریابی_ 50

2-2-2-10.              رفتار مصرف کننده 51

2-2-2-11.              فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده 53

2-2-2-12.              عوامل موثر در فرآیند تصمیم گیری خرید_ 53

2-2-2-13.              عوامل آمیخته بازاریابی_ 54

2-2-2-14.              آمیخته بازاریابی از آغاز تا کنون_ 55

2-2-2-15.              معرفی چهار پی_ 57

2-2-2-15-1._____________________ محصول_ 57

2-2-2-15-1-1._______________ طبقه بندی کالا_ 57

2-2-2-15-2.________________________ قیمت_ 58

2-2-2-15-2-1.          عوامل موثر در تعیین قیمت_ 58

2-2-2-15-3.________________________ توزیع_ 60

2-2-2-15-3-1._______________ وظایف کانال توزیع_ 60

2-2-2-15-4._____________________ ترویج_ 61

2-3.      پیشینه تحقیق   62

2-3-1.    تحقیقات داخلی_ 62

  1. _ فصل سوم :روش پژوهش_ 63

3-1.      مقدمه  64

3-2.      روش تحقیق   64

3-3.__ ابزار گرد آوری داده ها 65

3-4.__ روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری   67

3-5.      پایایی   68

3-6.      آمار توصیفی   69

3-7.      جامعه آماری   69

3-8.      نمونه گیری   69

3-9.__ گروه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه  69

3-10._ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه  70

3-11._ فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) 72

  1. _ فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 75

4-1.__ به کارگیری تکنیک مقایسات زوجی   76

  1. _ فصل پنجم: جمع بندی ،نتیجه گیری،پیشنهادات_ 96

5-1.      مقدمه  97

5-2.      نتیجه گیری   67

5-3.      پیشنهادات   100

5-3-1.    پیشنهادات ناشی از تحقیق_ 100

5-3-2.    پیشنهادات برای تحقیقات آتی_ 101

 

فهرست اشکال

شکل شماره(1-1)چهار پی ،ترکیب عناصر بازاریابی

شکل شماره(1-2)سطوح سه گانه کالا

شکل شماره(2-1)مفاهیم اساسی بازاریابی

شکل شماره(2-2)مفهوم مارکتینگ

شکل شماره(2-3)عواملی که بر محیط مارکتینگ موثر هستند

شکل شماره(2-4)معرفی محیط

شکل شماره(2-5)فرآیند مدیریت بازاریابی

شکل شماره(2-6)سیستم بازاریابی

شکل شماره(2-7)گسترش عوامل سیستم بازاریابی

شکل شماره(2-8)مدل رفتار خریدار

شکل شماره(2-9)ویژگی های خریدار

شکل شماره(2-10)فرآیند تصمیم گیری خرید

شکل شماره(2-11)عوامل موثر در فرآیند تصمیم گیری خرید

شکل شماره(4-1)درخت سلسله مراتبی

 

فهرست جداول

جدول(2-1)کشورهای اصلی تولید کننده کاشی و سرامیک

جدول(2-2)کشورهای اصلی مصرف کننده کاشی و سرامیک

جدول(2-3)جدول مقایسه ای مقدار صادرات کاشی جهان وایران وپیش بینی دو سال آینده

جدول(2-4)وظایف مدیر بازاریابی

جدول(2-5)ابزار های ترفیع

جدول(4-1)میانگین حسابی عوامل تاثیرگذار بر خرید کاشی

جدول(4-2)تقسیم بندی عوامل مهم تاثیرگذار بر خرید کاشی در قالب معیارها وزیر معیارها

جدول(4-3)قرار گرفتن معیارها به ترتیب اهمیت وزنی

جدول(4-4)قرار گرفتن زیرمعیارها به ترتیب اهمیت وزنی

جدول(4-5)وزن نهایی زیرمعیارها با توجه به وزن معیاراصلی مربوط

 

مقدمه :

موقعیت استراتژیک کشور ایران به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و اراده ملی برای افزایش تولید،بهبود توزیع ،حضور موفقیت آمیز در بازار­­­­­­­­­­های بین المللی ایجاب می کند که ادبیات بازاریابی[3] مورد توجه خاص قرار گیرد. تاآن چه مورد نیاز پژوهشگران ،کارشناسان ،مدیران و کارآفرینان اقتصادی در عرصه های تولید وتوزیع است فراهم گردد تا روند حرکت استقلال طلبانه ایران در کوتاه ترین زمان ممکن با مناسب ترین شرایط به موقعیت مطلوب برسد.

بر مدیران واستراتژیست­ ­های واحد های تولیدی وخدماتی است که با تجهیز نیروهای محقق خود ،عملیات سازمانی را با هدف­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­گیری به سمت بازار­­های دور ونزدیک وپیش بینی سطح فروش ،سهم بازار و درآمد معین برای دوره ­های آینده آغاز نماید واین مهم فقط با استعانت از روش ­هاو رویکرد های علمی بازاریابی میسر است.

فعالین اقتصادی میهن­مان باید به شناخت فرصت های موجود پرداخته و با استفاده از مزیت­ها وقابلیت­ ­ها،با اتخاذ واجرای استراتژی­­­­­های مناسب و توسعه صادرات ورهایی از خام فروشی وفله فروشی، ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر در داخل و بازرگانی خارجی را  امکان پذیرنمایند.

 

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
proposal-arshad-modiriat_499953_9520.zip31.3k

نظرسنجی

کدام نوع از فایل های زیر مورد نیاز شماست